Ngăn chặn phân lô bán nền tràn lan, Khánh Hòa ra quy định mới

Nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy định mới về việc kiểm soát các hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

TIN BĐS

Nguyen Nguyen

3/16/2022 2 min read

Nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy định mới về việc kiểm soát các hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản số 1927/UBND-XDNĐ về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại điểm 1 của văn bản số 13078/UBND-XDNĐ đã được ban hành trước đó vào ngày 23/12/2021 về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, nội dung sửa đổi lần này, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ xin chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chỉ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đối với các thửa đất nằm trong khu dân cư hiện có, đáp ứng được điều kiện hạ tầng khu vực, phù hợp quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng (đối với khu vực đô thị) hoặc quy hoạch điểm dân cư nông thôn (đối với khu vực nông thôn) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, nghiêm cấm việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các thửa đất nằm ngoài khu vực dân cư hiện có, dẫn đến hình thành các điểm dân cư mới chưa đáp ứng được điều kiện cơ sở hạ tầng khu vực, gây ra tình trạng phân lô bán nền tràn lan trên địa bàn.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa còn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, kiểm tra lại các đồ án quy hoạch quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng của địa phương.

Trường hợp có sự không thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch thì thực hiện điều chỉnh hoặc tham mưu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc điều chỉnh theo quy định, nhằm đảm bảo nguyên tắc các đồ án quy hoạch phải thống nhất và phù hợp với quy hoạch có cấp độ cao hơn.Viết ở đây ...